Stenderup Ejerlav i Toftlund sogn, nuværende Tønder kommune

Velkommen til et igangværende forskningsprojekt, som registrerer og præsenterer alle ejendomme og deres ejere i Stenderup Ejerlav med udgangspunkt i materiale fra 1870’erne. Projektet omfatter lige nu perioden fra ca. 1702 og frem til 2012. Der laves ikke detaljerede gårdhistorier.

 

Projektet blev igangsat i 2006 af undertegnede medlem af Toftlund Lokalhistoriske Forening og blev viderebearbejdet og udviklet i perioden 2008 -2011 i samarbejde med formand for Toftlund Lokalhistoriske Arkiv Carl Erik Christensen.

Link til klikbart matrikelkort for Stenderup ejerlav Projektets bestanddele og sammenhæng

Af grunde, som kan henføres til endnu ikke opdagede eller i værste fald forsvundne arkivalier, var jeg i gang med at udrede min families fortid og ikke mindst dens samtid i Toftlund sogn. Da sognets udstykningskort (1777-78) er forsvundne, og der "kun" findes Syns & Separationsprotokoller fra samme år, opstod ideen, at hvis man kunne etablere et øjebliksbillede af Stenderup Ejerlav, kunne det måske lade sig gøre at gå baglæns i tiden og rekonstruere pre-udstykningstiden.

På rekordtid og med fuldendt præcision udførte preusserne det man i årtier havde gået og bøvlet med nord for Kongeaaen, en landopmåling og parcellering/­matrikulering, som grundlag for ejendomsbeskatning. I Toftlund sogn fandt dette arbejde sted omkring året 1874. Det var naturligt at tage udgangspunkt i dette store materiale, som ligger fuldstændigt bevaret. I samarbejdet med Carl Erik udviklede vi en "struktur" hvor tidspunktet for preussermaterialets tilblivelse skulle "fryses" og give et samtidsbillede af, hvorledes et af Sønderjyllands større ejerlav så ud på det tidspunkt. Omdrejningspunktet skulle være de etablerede matrikelnumre.

Det viste sig hurtigt at være svært at stå fast ved "frys", for forskningen boblede i flere forskellige retninger. Carl Erik og Arkivets største interesse ligger i tiden efter 1874, for det giver kunder i en "Lokalhistorisk butik". Min interesse går derimod tilbage i tiden, mod grundlaget for skiftende tiders indvirkning på lokalsamfundet og dets vilkår.

Med denne klare hovedinteresse igangsatte Arkivet en intensiv indsamling af gårdbilleder og fotos af tidligere og nuværende ejere og beboere af ejendommene.  Samtidig udarbejdede Carl Erik kort over jordarealer og opdaterede nyere ejerlister; først via Matrikelstyrelsen og nu igennem OIS.dk. Sideløbende hermed fortsatte jeg studiet af især Skyld- og Panteprotokoller for herigennem at opbygge de ældre ejerlister og udstykninger, og forestod design af tavler og databaser. Grundstykker med eget matrikelnummer, som ikke var/er tilknyttet en bebyggelse i ejerlavet er udeladt.

Materialet består af en præsentation af i alt 74 ejendomme ved hjælp af syv hovedelementer:

  1. Ejerlavskort med alle ejendommene/matriklerne
  2. En hovedside med fotos af ejendomme og matrikelkort etc.
  3. Et datablad med ejerliste,kildematerialeoplysning etc.
  4. Jordarealer. De enkelte ejendommes parcelbesiddelser
  5. En samling af alle fotos vedrørende den enkelte ejendom
  6. Kildemateriale, sider fra Skyld- og Panteprotokollerne etc.
  7. Site map

Birthe Schmidt haft ansvaret i maskinrummet med web-designet.
Tuborgfondet har givet støtte til udviklingen af denne hjemmeside.

På arbejdsgruppens vegne - God fornøjelse!
   
Erik Lydiksen Gregersen

© Webdesign: BS